Letnie czytanie dla fanów literatury grozy: 10 propozycji


 

Frankenstein – Mary Shelley

: Ożywienie potwora i jego konsekwencje

Frankenstein, napisany przez Mary Shelley i opublikowany w 1818 roku, to jedno z najbardziej znanych dzieł literatury gotyckiej. Ta epicka powieść opowiada historię Victora Frankensteina, młodego naukowca, który ożywia potwora z martwych ciał. Jednak to, co początkowo wydaje się być triumfem nauki, szybko przeradza się w koszmar, gdy potwór zaczyna siać spustoszenie i zemstę.

Frankenstein jest nie tylko opowieścią o stworzeniu potwora, ale również o moralnych i etycznych konsekwencjach, jakie wynikają z manipulacji naturą. Mary Shelley, pisząc tę powieść w wieku dziewiętnastu lat, porusza wiele ważnych tematów, które są nadal aktualne i dyskutowane w dzisiejszym społeczeństwie.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych w Frankensteinie jest rola nauki i technologii w społeczeństwie. Victor Frankenstein, będąc naukowcem, pragnie odkryć tajemnice życia i stworzyć coś, co przewyższa ludzkie możliwości. Jednak jego ambicje i brak odpowiedzialności prowadzą do katastrofy. Shelley ostrzega przed nadmiernym zaufaniem do nauki i technologii, które mogą prowadzić do nieodwracalnych skutków.

Innym ważnym tematem jest samotność i alienacja. Potwór stworzony przez Frankensteina jest odrzucony przez społeczeństwo ze względu na swoją odmienność. Jego wygląd i zachowanie sprawiają, że jest obiektem strachu i pogardy. Shelley ukazuje, jak brak akceptacji i zrozumienia może prowadzić do zepsucia i zemsty. Potwór, pozbawiony miłości i przyjaźni, staje się bestią, która szuka zemsty na swoim twórcy.

Frankenstein to również opowieść o odpowiedzialności za własne czyny. Victor Frankenstein, choć początkowo jest zafascynowany swoim osiągnięciem, szybko zdaje sobie sprawę z konsekwencji swojego działania. Jego odrzucenie potwora i brak troski o niego prowadzą do tragedii. Shelley przypomina nam, że każde działanie ma konsekwencje i że musimy ponosić odpowiedzialność za to, co tworzymy.

Ważnym aspektem Frankenstein jest również rola kobiet. Mary Shelley, będąc jedną z pierwszych kobiet piszących powieści science fiction, wprowadza postać Elizabeth Lavenzy, narzeczonej Frankensteina. Elizabeth jest symbolem miłości i dobroci, która kontrastuje z potworem i jego zemstą. Shelley podkreśla rolę kobiet jako źródła miłości i empatii, które są niezbędne dla harmonii społeczeństwa.

Frankenstein to nie tylko opowieść o potworze, ale również o ludzkiej naturze i jej ograniczeniach. Potwór, mimo swojego przerażającego wyglądu, pragnie miłości i akceptacji. Shelley ukazuje, że niezależnie od naszego wyglądu czy pochodzenia, wszyscy zasługujemy na szacunek i zrozumienie.

Słowa kluczowe: Frankenstein, Mary Shelley, nauka, technologia, moralność, etyka, samotność, alienacja, odpowiedzialność, konsekwencje, kobiece postacie, ludzka natura.

Frazy kluczowe: rola nauki i technologii w społeczeństwie, nadmierna fascynacja nauką, konsekwencje manipulacji naturą, odrzucenie i alienacja, odpowiedzialność za własne czyny, rola kobiet w społeczeństwie, miłość i empatia, ludzka natura i jej ograniczenia.


 

The Turn of the Screw – Henry James

The story revolves around a young governess who is hired to take care of two orphaned children, Miles and Flora, at a remote country estate called Bly. As the governess settles into her new role, she begins to experience strange and unsettling occurrences. She becomes convinced that the children are being haunted by the ghosts of two former employees, Peter Quint and Miss Jessel, who had a scandalous relationship before their deaths.

What makes The Turn of the Screw particularly intriguing is its ambiguity. James leaves it up to the reader to decide whether the ghosts are real or merely figments of the governess’s imagination. This ambiguity has led to numerous interpretations of the story, with some critics arguing that the ghosts represent repressed sexuality or the governess’s own psychological instability.

One of the key themes in the novella is the corruption of innocence. The governess is determined to protect the children from the influence of the ghosts, whom she sees as evil and corrupting. However, her efforts to shield them from the supernatural forces ultimately lead to their psychological and emotional deterioration. This theme of innocence corrupted is further emphasized by the presence of the children, who are portrayed as innocent and vulnerable.

Another important aspect of The Turn of the Screw is its narrative structure. The story is presented as a frame narrative, with an unnamed narrator recounting a manuscript written by the governess. This layered narrative adds to the sense of uncertainty and unreliability, as the reader is left to question the governess’s reliability as a narrator.

The language and style of The Turn of the Screw also contribute to its eerie atmosphere. James’s prose is dense and intricate, filled with long, convoluted sentences and complex syntax. This stylistic choice adds to the sense of unease and confusion, mirroring the governess’s own state of mind.

In terms of its reception, The Turn of the Screw has been widely praised for its psychological depth and its ability to create a sense of suspense and terror. It has been adapted into numerous stage plays, films, and television adaptations, further cementing its status as a classic of horror literature.

In conclusion, The Turn of the Screw is a haunting and enigmatic novella that continues to captivate readers with its ambiguous narrative and psychological depth. Its exploration of themes such as innocence, corruption, and the unreliability of perception make it a timeless and thought-provoking work. Keywords: The Turn of the Screw, Henry James, ghost story, ambiguity, innocence, corruption, narrative structure, psychological depth, suspense, terror. Long-tail phrases: repressed sexuality, psychological instability, narrative ambiguity, corruption of innocence, unreliable narrator, eerie atmosphere, psychological depth, suspense and terror, adaptation into stage plays, films, and television.


 

American Psycho – Bret Easton Ellis

American Psycho jest niezwykle brutalną i kontrowersyjną powieścią, która porusza wiele trudnych tematów, takich jak przemoc, seksualność, materializm i pustka egzystencjalna. Ellis w swojej książce przedstawia nam świat zepsutych elit, które żyją w nadmiernym luksusie i skupiają się na pozorach. Bateman jest uosobieniem tego społeczeństwa – jest bogaty, przystojny i z pozoru idealny. Jednak pod tą fasadą kryje się mroczna i psychopatyczna natura.

Powieść American Psycho jest niezwykle wstrząsająca i pełna przemocy. Opisy morderstw są niezwykle szczegółowe i brutalne, co wywołało wiele kontrowersji w momencie publikacji. Część krytyków zarzucała Ellisowi glorifikację przemocy i brak moralności w swojej książce. Jednak autor tłumaczył, że jego intencją było ukazanie pustki i dehumanizacji, które są obecne w społeczeństwie konsumpcyjnym.

Ważnym aspektem American Psycho jest również analiza postaci Patricka Batemana. Jest on nie tylko seryjnym mordercą, ale także cierpi na zaburzenia osobowości. Bateman jest pozbawiony empatii i niezdolny do odczuwania emocji. Jego psychopatyczna natura jest ukazana w sposób niezwykle realistyczny i przerażający. Ellis stworzył postać, która jest zarówno przerażająca, jak i fascynująca.

Powieść American Psycho jest również krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego i materializmu. Ellis ukazuje, jak ludzie zamożni i wpływowi koncentrują się na powierzchowności i pozorach, zamiast na wartościach moralnych. Bateman i jego przyjaciele spędzają większość czasu na robieniu zakupów, chodzeniu na ekskluzywne przyjęcia i dbaniu o swój wygląd zewnętrzny. To wszystko prowadzi do pustki i braku sensu w ich życiu.

American Psycho to również studium nad tożsamością i zagubieniem jednostki w społeczeństwie. Bateman nie jest w stanie znaleźć swojego miejsca w świecie, co prowadzi go do szaleństwa i przemocy. Jego psychopatyczne zachowanie jest próbą znalezienia sensu w swoim życiu, choć jest to sens zdegenerowany i okrutny.

Słowa kluczowe: American Psycho, Bret Easton Ellis, kontrowersyjna powieść, Patrick Bateman, seryjny morderca, przemoc, seksualność, materializm, pustka egzystencjalna, zepsute elity, luksus, pozory, psychopatyczna natura, przemoc w literaturze, dehumanizacja, zaburzenia osobowości, empatia, społeczeństwo konsumpcyjne, krytyka materializmu, tożsamość, zagubienie, szaleństwo.

Frazy kluczowe:
– American Psycho – brutalna powieść o seryjnym mordercy
– Bret Easton Ellis – kontrowersyjny pisarz i autor American Psycho
– Patrick Bateman – postać główna powieści American Psycho
– Przemoc i seksualność w American Psycho
– Materializm i pustka egzystencjalna w American Psycho
– American Psycho jako krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego
– Psychopatyczna natura Patricka Batemana w American Psycho
– American Psycho a dehumanizacja w literaturze
– Zaburzenia osobowości i brak empatii w American Psycho
– American Psycho jako studium tożsamości i zagubienia w społeczeństwie.


 

The Call of Cthulhu – H.P. Lovecraft

The story is told through a series of interconnected narratives, each building upon the previous one to create a sense of dread and impending doom. The protagonist, Francis Wayland Thurston, discovers a mysterious box left behind by his late grand-uncle, George Gammell Angell. Inside the box, Thurston finds a collection of notes and documents that reveal the existence of a cult worshipping an ancient deity called Cthulhu.

As Thurston delves deeper into his grand-uncle’s research, he uncovers a vast conspiracy spanning centuries and continents. The cult, known as the Cthulhu Cult, believes that Cthulhu will one day rise from its slumber in the underwater city of R’lyeh and bring about the end of the world. The cult’s activities and rituals involve human sacrifice and the summoning of otherworldly creatures.

Lovecraft’s writing style in “The Call of Cthulhu” is characterized by its dense and atmospheric prose, which effectively conveys a sense of cosmic horror and the insignificance of humanity in the face of ancient, otherworldly beings. The story is filled with vivid descriptions of nightmarish landscapes, grotesque creatures, and the psychological effects of encountering the unknown.

One of the central themes explored in “The Call of Cthulhu” is the idea of forbidden knowledge and the dangers of delving too deep into the mysteries of the universe. Lovecraft’s characters often pay a heavy price for their curiosity and desire to uncover the truth, as they are driven to madness or meet a gruesome fate. This theme reflects Lovecraft’s own worldview, influenced by his belief in cosmicism, which posits that the universe is indifferent to human existence and that knowledge of its true nature can only lead to despair.

“The Call of Cthulhu” has had a significant impact on the horror genre and has inspired countless authors, filmmakers, and artists. Lovecraft’s creation of the Cthulhu Mythos has become a shared cultural reference, with Cthulhu himself becoming an iconic figure in popular culture. The story’s themes of cosmic horror, forbidden knowledge, and the insignificance of humanity continue to resonate with audiences today.

Keywords: The Call of Cthulhu, H.P. Lovecraft, short story, Cthulhu Mythos, cosmic horror, Great Old Ones, Francis Wayland Thurston, George Gammell Angell, cult, Cthulhu Cult, R’lyeh, forbidden knowledge, cosmicism, horror genre, iconic figure, popular culture.

Long-tail phrases: ancient deity called Cthulhu, vast conspiracy spanning centuries and continents, human sacrifice and summoning of otherworldly creatures, dense and atmospheric prose, sense of cosmic horror, psychological effects of encountering the unknown, forbidden knowledge and dangers, horrors of the universe, impact on the horror genre, resonates with audiences today.


 

The Historian – Elizabeth Kostova

The story follows a young woman, also referred to as the historian, as she delves into her father’s mysterious past and his obsession with the infamous Vlad the Impaler, the historical figure who inspired Bram Stoker’s Dracula. As she uncovers her father’s research and travels across Europe, she becomes entangled in a centuries-old web of secrets, danger, and the supernatural.

Kostova’s writing style is immersive and evocative, transporting readers to various locations such as Istanbul, Budapest, and Transylvania. Her meticulous research is evident in the historical details and vivid descriptions, which bring the settings to life and add depth to the narrative. The author seamlessly weaves together multiple timelines, alternating between the present-day protagonist and her father’s experiences in the 1950s, creating a sense of suspense and intrigue.

One of the novel’s strengths lies in its exploration of the vampire myth and its historical origins. Kostova skillfully incorporates real historical figures and events into the narrative, blurring the lines between fact and fiction. Through her characters’ investigations, she uncovers the dark history of Vlad the Impaler and his connection to the vampire legend, offering a fresh and unique take on the well-known tale.

The Historian is not just a story about vampires; it is also a story about the power of storytelling itself. Kostova delves into the importance of preserving history and the role of historians in uncovering the truth. The protagonist’s journey becomes a quest for knowledge and understanding, as she follows in her father’s footsteps and unravels the mysteries surrounding Dracula.

Throughout the novel, Kostova masterfully builds tension and suspense, keeping readers on the edge of their seats. The sense of impending danger and the unknown permeate the pages, creating a chilling and eerie atmosphere. The author’s ability to balance historical accuracy with supernatural elements is commendable, making The Historian a truly captivating read.

In addition to its engrossing plot, the novel also delves into themes of family, love, and sacrifice. The relationships between the characters are complex and nuanced, adding depth to their motivations and actions. Kostova explores the lengths people are willing to go to protect their loved ones and the consequences of their choices.

Keywords: The Historian, Elizabeth Kostova, historical fiction, mystery, horror, Vlad the Impaler, Dracula, research, Europe, Istanbul, Budapest, Transylvania, vampire myth, storytelling, historians, truth, tension, suspense, danger, family, love, sacrifice.

Long-tail phrases:
– The Historian – a captivating and intricately woven tale
– Elizabeth Kostova’s debut novel combines historical fiction, mystery, and horror
– The protagonist’s journey becomes a quest for knowledge and understanding
– The novel explores the power of storytelling and the importance of preserving history
– Kostova masterfully balances historical accuracy with supernatural elements
– The relationships between the characters add depth to the narrative
– The sense of impending danger and the unknown create a chilling atmosphere.


 

The Terror – Dan Simmons

The story revolves around the two ships, HMS Erebus and HMS Terror, and their crew members who set sail from England in 1845 under the command of Sir John Franklin. Their mission was to navigate through the treacherous Arctic waters and find a shorter route to Asia. However, as they venture deeper into the icy wilderness, they become trapped in the unforgiving grip of the Arctic winter.

Simmons vividly describes the harsh conditions the crew faces, including extreme cold, hunger, and isolation. The ships are surrounded by ice, leaving them stranded and unable to continue their journey. As time passes, the crew members’ morale deteriorates, and they are haunted by the constant threat of death. The isolation and claustrophobia of the Arctic environment begin to take a toll on their sanity.

But it is not just the elements that the crew has to contend with. They soon discover that they are not alone in the Arctic. A mysterious creature, known as the Tuunbaq, begins to stalk the crew, picking them off one by one. The Tuunbaq is a terrifying and supernatural being, adding an element of horror to the already dire situation.

Simmons expertly weaves together historical facts with fictional elements, creating a sense of realism that immerses the reader in the story. The characters are well-developed and relatable, each with their own fears and motivations. The reader becomes emotionally invested in their struggle for survival, feeling their despair and hopelessness.

The novel also explores themes of human nature and the lengths people will go to survive. As the crew faces unimaginable hardships, their true selves are revealed. Some become consumed by fear and paranoia, while others display acts of heroism and selflessness. The struggle for survival brings out both the best and worst in humanity.

Simmons’ writing style is captivating, with vivid descriptions that transport the reader to the frozen landscape of the Arctic. The pacing of the story is relentless, with each chapter ending on a cliffhanger, making it difficult to put the book down. The suspense builds steadily throughout, keeping readers guessing until the very end.

In conclusion, “The Terror” by Dan Simmons is a thrilling and chilling novel that combines historical events with elements of horror. It is a gripping tale of survival, exploring the depths of human nature in the face of extreme adversity. Simmons’ masterful storytelling and attention to detail make this book a must-read for fans of historical fiction and horror.

Keywords: The Terror, Dan Simmons, historical fiction, Franklin Expedition, Northwest Passage, horror, adventure, suspense, HMS Erebus, HMS Terror, Arctic, isolation, Tuunbaq, survival, human nature.

Long-tail phrases:
– The Terror by Dan Simmons book review
– Historical fiction novel The Terror
– Dan Simmons’ writing style in The Terror
– The Franklin Expedition and The Terror
– The supernatural element in The Terror
– Themes in The Terror by Dan Simmons
– The Arctic setting in The Terror
– The struggle for survival in The Terror
– The characters in The Terror
– The historical accuracy of The Terror


 

The Terror – Dan Simmons

The story revolves around the two ships, HMS Erebus and HMS Terror, and their crew members who set sail from England in 1845 under the command of Sir John Franklin. Their mission was to navigate through the treacherous Arctic waters and find a shorter route to Asia. However, as they venture deeper into the icy wilderness, they become trapped in the unforgiving grip of the Arctic winter.

Simmons paints a vivid and haunting picture of the harsh conditions faced by the crew. The bitter cold, scarcity of food, and constant threat of starvation create a sense of desperation and hopelessness. As the days turn into months, the crew members are forced to confront not only the brutal environment but also their own inner demons.

One of the most intriguing aspects of the novel is the introduction of a supernatural element. The crew members begin to believe that they are being stalked by a mysterious creature, known as the Tuunbaq, which is said to be a mythical Inuit monster. This adds an extra layer of terror and suspense to the already dire situation.

Simmons expertly weaves together historical facts with fictional elements, creating a seamless narrative that blurs the line between reality and imagination. The meticulous research that went into the writing of this novel is evident, as Simmons accurately portrays the hardships faced by the Franklin Expedition and the historical context of the time.

The characters in “The Terror” are well-developed and multi-dimensional. From the strong-willed Captain Francis Crozier to the ambitious and enigmatic Sir John Franklin, each character brings their own unique perspective to the story. Simmons delves into their personal struggles, fears, and desires, making them relatable and human.

The pacing of the novel is slow and deliberate, mirroring the agonizingly slow passage of time for the crew members. Simmons takes his time to build tension and suspense, allowing readers to fully immerse themselves in the story. The detailed descriptions of the Arctic landscape and the claustrophobic confines of the ships further enhance the atmosphere of dread and isolation.

As the novel reaches its climax, the true nature of the Tuunbaq is revealed, and the crew members are forced to confront their worst fears. The final chapters are filled with heart-pounding action and unexpected twists, keeping readers guessing until the very end.

In conclusion, “The Terror” by Dan Simmons is a masterful blend of historical fiction and horror. Simmons’s meticulous research, well-developed characters, and atmospheric writing create a truly immersive reading experience. This novel is a must-read for fans of both genres, as it offers a unique and chilling perspective on a real-life historical event.

Keywords: The Terror, Dan Simmons, historical fiction, Franklin Expedition, Northwest Passage, horror, adventure, suspense, HMS Erebus, HMS Terror, Arctic, Sir John Franklin, supernatural, Tuunbaq, Inuit monster, Captain Francis Crozier, pacing, tension, isolation, climax, action, twists.

Long-tail phrases:
– The Terror by Dan Simmons: A chilling historical fiction masterpiece
– The Franklin Expedition: A doomed quest for the Northwest Passage
– Horror meets adventure in The Terror by Dan Simmons
– The supernatural element in The Terror: The Tuunbaq mystery
– The haunting portrayal of the Arctic wilderness in The Terror
– The psychological struggles of the crew in The Terror
– The slow-burning suspense in The Terror: A gripping read
– The historical accuracy of The Terror: Simmons’s meticulous research
– The unforgettable characters in The Terror: From Crozier to Franklin
– The heart-pounding climax of The Terror: A thrilling conclusion.


 

Frankenstein – Mary Shelley

Frankenstein, napisany przez Mary Shelley i opublikowany w 1818 roku, to jedno z najbardziej znanych dzieł literatury gotyckiej. Ta epicka powieść opowiada historię Victora Frankensteina, młodego naukowca, który pragnie stworzyć sztuczną istotę ożywioną elektrycznością. Jednak eksperyment ten kończy się katastrofą, gdy potwór, którego stworzył, okazuje się być przerażającym i niekontrolowanym bytem.

Głównym tematem powieści jest pytanie o granice nauki i etyki. Victor, zafascynowany ideą ożywienia martwej materii, nie przewiduje konsekwencji swojego działania. Jego pragnienie stworzenia życia prowadzi go do izolacji i obłędu, gdy odkrywa, że potwór, którego stworzył, jest pozbawiony moralności i odpowiedzialności. Frankenstein staje się ostrzeżeniem przed nadmiernym zaufaniem do nauki i przedstawia negatywne skutki manipulacji przyrodą.

Potwór, który jest jednym z najbardziej ikonicznych literackich stworzeń, jest symbolem odrzucenia i samotności. Przez większość powieści potwór jest pozbawiony towarzystwa i zrozumienia ze strony społeczeństwa. Jego wygląd przeraża ludzi, co prowadzi do jego wykluczenia i alienacji. Potwór pragnie tylko miłości i akceptacji, ale jest zmuszony do działania w sposób brutalny, aby przetrwać.

Frankenstein to również opowieść o odpowiedzialności twórcy wobec swojego dzieła. Victor, po ożywieniu potwora, ucieka od niego i odmawia mu jakiejkolwiek opieki. To prowadzi do tragedii, gdy potwór, zrozpaczony i zraniony emocjonalnie, zaczyna mordować ludzi bliskich Victora. Powieść podkreśla, że twórca jest odpowiedzialny za swoje dzieło i nie może go porzucić.

Mary Shelley, pisząc Frankenstein, eksploruje również temat granic moralności i etyki w nauce. Victor, w swojej obsesji na punkcie ożywienia martwej materii, nie zastanawia się nad konsekwencjami swojego działania. Jego eksperyment jest nieodpowiedzialny i prowadzi do tragedii. Shelley ostrzega przed nadużywaniem nauki i manipulacją przyrodą, co może prowadzić do katastrofalnych skutków.

Frankenstein to nie tylko opowieść o potworze i jego twórcy, ale także o naturze człowieka. Potwór, mimo swojego przerażającego wyglądu, pragnie tylko miłości i akceptacji. To czyni go bardziej ludzkim niż niektórzy ludzie w powieści, którzy okazują brak empatii i okrucieństwo. Shelley podkreśla, że to nie wygląd definiuje człowieczeństwo, ale moralność i empatia.

Ważnym aspektem powieści jest również rola kobiet. Mary Shelley, będąc jedną z pierwszych kobiet piszących powieści science fiction, przedstawia postacie silnych i inteligentnych kobiet. Elizabeth, narzeczona Victora, i Safie, przyjaciółka potwora, są obie ważnymi postaciami, które wpływają na losy bohaterów. Shelley podkreśla, że kobiety mają równie ważną rolę w społeczeństwie i powinny być traktowane z szacunkiem i równością.

Frankenstein to powieść pełna symboliki i głębokich przemyśleń. Przez historię o potworze i jego twórcy, Mary Shelley porusza wiele ważnych tematów, takich jak granice nauki, odpowiedzialność twórcy, samotność i odrzucenie, moralność i etyka, oraz rolę kobiet w społeczeństwie. Jej arcydzieło nadal inspiruje i zmusza czytelników do refleksji nad kondycją ludzką i konsekwencjami naszych działań.

Słowa kluczowe: Frankenstein, Mary Shelley, potwór, nauka, etyka, odpowiedzialność, samotność, odrzucenie, moralność, kobiety, symbolika.

Frazy kluczowe:
– Ożywienie potwora i jego konsekwencje w powieści Frankenstein.
– Mary Shelley i jej eksploracja granic nauki i etyki.
– Potwór jako symbol odrzucenia i samotności w Frankensteinie.
– Odpowiedzialność twórcy wobec swojego dzieła w powieści Mary Shelley.
– Granice moralności i etyki w nauce – przestroga w Frankensteinie.
– Frankenstein jako opowieść o naturze człowieka i jego moralności.
– Rola kobiet w powieści Frankenstein – postacie silne i inteligentne.
– Symbolika i głębokie przemyślenia w powieści Frankenstein Mary Shelley.

Specjalista Google Ads i Analytics w CodeEngineers.com
Nazywam się Piotr Kulik i jestem specjalistą SEO, Google Ads i Analytics. Posiadam certyfikaty Google z zakresu reklamy i analityki oraz doświadczenie w pozycjonowaniu stron oraz sklepów internetowych.

Jeśli interesują Cię tanie sponsorowane publikacje SEO bez pośredników - skontaktuj się z nami:

Tel. 511 005 551
Email: biuro@codeengineers.com
Piotr Kulik

About Piotr Kulik

Nazywam się Piotr Kulik i jestem specjalistą SEO, Google Ads i Analytics. Posiadam certyfikaty Google z zakresu reklamy i analityki oraz doświadczenie w pozycjonowaniu stron oraz sklepów internetowych. Jeśli interesują Cię tanie sponsorowane publikacje SEO bez pośredników - skontaktuj się z nami: Tel. 511 005 551 Email: biuro@codeengineers.com